Home     Uitleg     Voorwaarden & Privacy     Contact     Jouw bestelling     Links     Sitemap
Bezoek S-factory op Facebook! Nederlands English
Acties:
 ° Koopjeshoek
 ° Kadobon

Kinderkamer:
 ° Kussentjes
 ° Lampen & Kapjes
 ° Kapstokjes & Haakjes
 ° Opbergers
 ° Overige decoratie
 ° Schilderijtjes
 ° Decoratief speelgoed

Beddengoed:
 ° Lakentjes
 ° Hoeslakentjes
 ° Dekentjes & Plaids
 ° Quilts
 ° Dekbedovertrekken
 ° Slaapzakken
 ° Pyjama's

Verzorging:
 ° Verzorgingsartikelen
 ° Aankleedkussenhoezen
 ° Tassen
 ° Boxkleden

Special shop:
  Room Seven shop
[klik logo voor toegang!]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[afbeelding: Muziekster van Cottonbaby.][afbeelding: Kroonluchter van S-factory.][afbeelding: Beddengoed van Dromelot.][afbeelding: Hoeslakentje van Cottonbaby en lakentje van Room Seven.][afbeelding: Gebreide poppen van Anne-Claire Petit.]
 
De hieronder genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle geplaatste bestellingen bij S-factory:

Vraag: Wat houdt een overeenkomst met S-factory in?

Door het plaatsen van een bestelling bij S-factory geeft u te kennen dat u met benedenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
° Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door S-factory erkend.
° S-factory behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
° Nadat het bestelformulier volledig en correct ingevuld door ons is ontvangen en de orderbevestiging per e-mail aan je is toegezonden, gaan we voor je aan de slag in onze 'factory'.
° Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening staat en de spulletjes klaar zijn voor verzending, worden de artikelen verzonden, tenzij je hebt aangegeven dat we ze op een later tijdstip dienen te verzenden.
° S-factory garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering:
° In het kader van de regels van de koop op afstand zal S-factory bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren(, maar streeft naar maximaal 2 werkdagen). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
° Aan de leveringsplicht van S-factory zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door S-factory geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
° Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen:
° Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
° Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
° Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht:
° Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
° Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan S-factory heeft aangemeld en teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering SCHRIFTELIJK MELDING te maken bij S-factory. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient VERZEKERD te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt en als een retourzending niet vooraf is aangemeld, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt S-factory er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
° Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  ° Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  ° Goederen uit de category 'Koopjeshoek'.
  ° Goederen die zijn afgeprijst of worden aangeboden met korting.

Gegevensbeheer:
Indien u een bestelling plaatst bij S-factory, dan worden uw gegevens slechts en alleen gebruikt voor de afhandeling van uw opdracht. Uw gegevens worden niet opgeslagen in een klantenbestand. S-factory houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy beneden aan deze pagina.

Overmacht:
° S-factory is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
° Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van S-factory alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
° S-factory behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is S-factory gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
° Indien S-factory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud:
° Eigendom van alle door S-factory aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij S-factory zolang de afnemer de vorderingen van S-factory uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van S-factory wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
° De door S-factory geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
° De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
° De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan S-factory of een door S-factory aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin S-factory haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
° Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht S-factory zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
° De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan S-factory.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter:
° Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
° Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen S-factory en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij S-factory er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Vraag: Hoe kan ik betalen bij S-factory?

Je kunt op de volgende manieren betalen bij S-factory:

iDeal & verzenden via PostNL:
Je betaalt de order direct met een bankoverschrijving via iDeal. Verzendkosten zijn € 6,95. Na ontvangst van de betaling gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad via PostNL. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden, inclusief Track & Trace nummer.
iDeal & verzenden via DHL:
Je betaalt de order direct met een bankoverschrijving via iDeal. Verzendkosten zijn € 5,75. Na ontvangst van de betaling gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad via DHL. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden, inclusief Track & Trace nummer.
iDeal & ophalen bij DHL Parcelshop:
Je betaalt de order direct met een bankoverschrijving via iDeal. Verzendkosten zijn € 5,00. Na ontvangst van de betaling gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad via DHL naar de DHL Parcelshop van keuze. Deze kun je opgeven onder 'Opmerkingen' op het bestelformulier. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden, inclusief Track & Trace nummer. Je krijgt bericht van DHL zodra je de order kunt ophalen in de DHL Parcelshop.
PayPal & verzenden via PostNL:
Je betaalt de order direct met credit card of overschrijving via PayPal. Verzendkosten zijn € 6,95. Na ontvangst van de betaling gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad via PostNL. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden, inclusief Track & Trace nummer.
Bankoverschrijving & verzenden via PostNL:
Je maakt het verschuldigde bedrag over naar S-factory, Horst (Rabobank: IBAN NL21 RABO 0118 1380 14, BIC RABONL2U). Verzendkosten zijn € 6,95. Zodra de betaling bij ons binnen is, gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad via PostNL. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden, inclusief Track & Trace nummer.

Betaling bij afhalen S-factory:
Als je in de buurt van Horst woont, kun je je order ook op komen halen. Zogauw jouw order klaar is, maken we een afspraak met je, zodat je deze kunt komen ophalen bij S-factory. Je betaalt dan het factuurbedrag contant, exclusief enige verzendkosten.

BTW factuur:
Je bedrijf/instelling bestelt bij S-factory en betaalt vooraf middels een van bovenstaande methoden. Middels 'Opmerkingen' op het bestelformulier of middels een mailtje kun je aangeven dat je graag een BTW factuur ontvangt. Vermeld dan tevens jouw BTW nummer. Na ontvangst van de betaling gaat de bestelling zo snel mogelijk op pad, inclusief BTW factuur. Wij informeren je per mail zodra de bestelling is verzonden. Alleen bedrijven/instellingen kunnen gebruik maken van deze service.

Vraag: Uit welke bezorgingsmogelijkheden kan ik kiezen?

Naast bezorging door TNT post of DHL, kun je op het bestelformulier ook aangeven om het pakket naar een DHL Parcelshop te laten versturen. Ook kun je je bestelling persoonlijk komen ophalen bij S-factory (op afspraak).

iDeal & verzenden via PostNL:
° Voor leveringen die betaald worden via iDeal en verzonden via PostNL, rekenen we, ongeacht het gewicht, € 6,95 per levering voor verzend- & administratiekosten.
iDeal & verzenden via DHL:
° Voor leveringen die betaald worden via iDeal en verzonden via DHL, rekenen we, ongeacht het gewicht, € 5,75 per levering voor verzend- & administratiekosten.
iDeal & ophalen bij DHL Parcelshop:
° Voor leveringen die betaald worden via iDeal en opgehaald worden bij DHL Parcelshop naar keuze, rekenen we, ongeacht het gewicht, € 5,00 per levering voor verzend- & administratiekosten.
PayPal & verzenden:
° Voor leveringen die betaald worden via PayPal rekenen we, ongeacht het gewicht en bestemming (wereldwijd!), € 6,95 per levering voor verzend- & administratiekosten.
Betaling vooraf & verzenden:
        Bezorging volgens de TNT Post tarieven binnen Nederland:
° Voor pakketten van 0-10 kg is het tarief € 6,95.
° Voor pakketten vanaf 10 kg neemt S-factory de meerkosten voor haar rekening. Je betaalt dus nooit meer dan € 6,95 verzendkosten!
Bezorging volgens de TNT Post tarieven buiten Nederland:
Neem even contact met ons op als de bestelling naar het buitenland dient te worden verzonden, zodat we de kosten kunnen berekenen aan de hand van de actuele tarieven van TNT-Post.
Betaling bij afhalen S-factory:
Als je de bestelling zelf wilt komen afhalen bij S-factory (Horst, Limburg), nemen we vantevoren contact met je op om hiervoor een afspraak te maken. Je betaalt uiteraard geen verzend- & administratiekosten.

Belangrijk: Orders van minimaal € 100,00 zijn VRIJ van verzendkosten!

Vraag: Hoe gaat S-factory om met klachten?

Heb je een klacht of suggestie, laat ons dit dan weten middels een e-mail! Wij zullen iedere klacht serieus behandelen en zeker een spoedige reactie geven.
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van S-factory gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Vraag: Wordt kwaliteit van goederen bij S-factory gegarandeerd?

S-factory garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
° De garantietermijn van S-factory komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. S-factory is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
° De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan S-factory) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan S-factory. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan S-factory schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
° Indien klachten van de afnemer door S-factory gegrond worden bevonden, zal S-factory naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van S-factory en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van S-factory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
° Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens S-factory in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van S-factory en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
° Retourzendingen dienen vooraf per e-mail te worden aangemeld, inclusief 'track & trace'-nummer.
° Houdt er rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons NIET worden gecrediteerd.

Vraag: Welke voorwaarden gelden bij aanbiedingen van S-factory?

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
° Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt S-factory zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
° Mondelinge toezeggingen verbinden S-factory slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
° Aanbiedingen van S-factory gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
° S-factory kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
° Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Vraag: Levert S-factory ook aan bedrijven of instellingen?

Uiteraard zijn ook bedrijven/instellingen welkom bij S-factory om bijvoorbeeld hun medewerkers te verrassen met een mooi kraampakket of om de wachtkamer, speelhoek, praktijkruimte op te fleuren met onze schilderijtjes of andere producten.

BTW / factuur:
Alle prijzen op deze site zijn vermeld inclusief 21% BTW.
Bedrijven/instellingen zullen een gesplitste factuur ontvangen, waarbij de BTW apart vermeld wordt.
Voor verdere informatie kunt je altijd contact met ons opnemen:
T: +31(0)77-3971877
E: info@s-factory.nl

 

Privacy Policy bij S-factory:

Vraag: Hoe respecteert S-factoy de privacy van al haar bezoekers?

S-factory respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. S-factory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

S-factory gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

° Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
° Om het winkelen bij S-factory zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
° Inschrijvingen voor de S-factory nieuwsbrief zullen alleen voor de verspreiding van de nieuwsbrief worden gebruikt. Indien u zich uitschrijft, zullen wij u niet meer benaderen.
° Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
° Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

S-factory verkoopt uw gegevens niet:

S-factory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. S-factory gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij S-factory geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van S-factory, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

[afbeelding: Harthangertjes van Colorique.]

 Merken:
   ° Anne-Claire Petit
   ° Bibelotte
   ° Colorique
   ° Cottonbaby
   ° Dromelot (Lot & Binc)
   ° Dynamic Comfort
   ° Handed by
   ° Lexington
   ° Room Seven
   ° Taftan

 Winkelkeurmerk:

 Betaalmethoden:

iDeal: Direct en veilig afrekenen via het internet Paypal: Met PayPal betaalt u snel en veilig online  Bankbetaling: Overboeken via uw eigen bankrekening